نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش انواع لوازم و تجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق

شماره : 99-12

تاریخ ایجاد پست : 1400/2/28 10:05:42

مهلت دریافت سند : 1399/11/9

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1399/11/14

تاریخ پایان : 1399/11/8

فروش