نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش انواع ترانسفور ماتور مستعمل

شماره : 99-10

تاریخ ایجاد پست : 1400/2/28 09:59:24

مهلت دریافت سند : 1399/10/27

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1399/11/2

تاریخ پایان : 1399/10/25

فروش