نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش انواع ترانسفور ماتور مستعمل

شماره : 99-09

تاریخ ایجاد پست : 1400/2/28 09:52:15

مهلت دریافت سند : 1399/10/23

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1399/10/29

تاریخ پایان : 1399/10/22

فروش