نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انتخاب مشاور جهت نظارت بر فعالیتهای شرکت توزیع

شماره : 1402-74

تاریخ ایجاد پست : 1402/12/9 13:00:40

مهلت دریافت سند : 1402/12/9

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/12/9

تاریخ پایان : 1402/12/4

مشاور