نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : قرائت کنتور و وصول مطالبات ملایر مرکزی و نواحی

شماره : 1402-84

تاریخ ایجاد پست : 1402/11/29 09:58:18

مهلت دریافت سند : 1402/11/29

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/12/3

تاریخ پایان : 1402/11/28

قرائت