نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : کشف وشناسایی و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده های برای برق های غیر مجاز

شماره : 1402-71

تاریخ ایجاد پست : 1402/10/16 13:12:01

مهلت دریافت سند : 1402/10/19

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/10/24

تاریخ پایان : 1402/10/18

کشف برق های غیر مجاز