نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 132 دستگاه ترانسفور ماتور تکفاز kav10 کم تلفات

شماره : 1402-69

تاریخ ایجاد پست : 1402/10/2 14:29:35

مهلت دریافت سند : 1402/10/17

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/10/21

تاریخ پایان : 1402/10/16

خرید