نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : قرائت کنتور و وصول مطالبات برق نهاوند

شماره : 1402-63

تاریخ ایجاد پست : 1402/8/21 11:49:38

مهلت دریافت سند : 1402/8/23

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/8/28

تاریخ پایان : 1402/8/22

ق