نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : کرایه خودرو استیجاری با راننده

شماره : 1401-79

تاریخ ایجاد پست : 1401/6/29 11:02:02

مهلت دریافت سند : 1401/6/31

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/7/7

تاریخ پایان : 1401/6/30

ج