نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : راهبردی، توسعه و پشتیبانی سیستم یکپارچه مشترکین

شماره : 1401-78

تاریخ ایجاد پست : 1401/6/19 14:07:20

مهلت دریافت سند : 1401/6/21

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/6/27

تاریخ پایان : 1401/6/20

3