نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش انواع لوازم و تجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق

شماره : 1401-02

تاریخ ایجاد پست : 1401/6/14 14:56:12

مهلت دریافت سند : 1401/6/16

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/6/21

تاریخ پایان : 1401/6/15

خ