نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انواع ترانس معابر(چک)

شماره : 1401-37

تاریخ ایجاد پست : 1401/3/17 12:38:21

مهلت دریافت سند : 1401/3/18

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/3/23

تاریخ پایان : 1401/3/17

خ