نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : کنتور تکفاز فهام

شماره : 1400-70

تاریخ ایجاد پست : 1400/6/31 11:47:38

مهلت دریافت سند : 1400/6/30

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/7/4

تاریخ پایان : 1400/6/29

کنتور