نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : قرائت و وصول مطالبات مشترکین شهرستان رزن

شماره : 1400-65

تاریخ ایجاد پست : 1400/6/8 12:55:30

مهلت دریافت سند : 1400/6/9

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/6/14

تاریخ پایان : 1400/6/8

خرید