نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انتخاب مشاور جهت نظارت برفعالیتهای شرکت توزیع

شماره : 1400-40

تاریخ ایجاد پست : 1400/4/26 08:50:59

مهلت دریافت سند : 1400/4/23

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/4/29

تاریخ پایان : 1400/4/26

انتخاب مشاور