نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش سیم مسی اسقاط

شماره : 1400-1

تاریخ ایجاد پست : 1400/3/19 08:44:55

مهلت دریافت سند : 1400/3/17

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/3/22

تاریخ پایان : 1400/3/13

فروش