نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انواع کنتورسه فاز هوشمند اتصال مستقیم فهام 2 ویرایش 4

شماره : 1400-26

تاریخ ایجاد پست : 1400/3/19 08:40:22

مهلت دریافت سند : 1400/3/19

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/4/5

تاریخ پایان : 1400/3/18

کنتور