معرفی خدمات | تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465100 )

تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت مشترکین می توانند صورت حساب خارج از دوره خود را ثبت و پیگیری نمایند

Description :

Using this service, subscribers can register and track their out-of-period bills

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - واحد قطع و وصل
شماره تماس واحد پاسخگو:
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول