معرفی خدمات | کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031467105 )

کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین صنعتی میتوانند حداکثر شش بار در مدت9سال متوالی نسبت به کاهش موقت قدرت قراردادي(تغییر قدرت قراردادي) خود اقدام نمایند.

Description :

With this service, industrial subscribers can temporarily reduce their contract power (change contract power) up to six times in a row for 9 years.

متوسط زمان ارائه خدمت :
6 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

1- آیا مشترکین غیر صنعتی میتوانند درخواست کاهش موقت آمپراژ ثبت نمایند؟

خیر

2- مشترک چند مرتبه میتواند درخواست کاهش موقت آمپراژ ثبت نماید ؟

مشترکین صنعتی میتوانند حداکثر شش بار در مدت9سال متوالی نسبت به کاهش موقت قدرت قراردادي اقدام نمایند.

3- مد زمان کاهش موقت چقدر است ؟

حداقل مدت کاهش قدرت 1/5 و حداکثر آن 9 سال می باشد. مبناي شروع مدت در صورتی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردي که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.

4- آیا مشترک میتوان قبل از پایان 1/5 سال درخواست افزایش قدرت بدهد ؟

چنانچه مشترك قبل از پایان 5/1 سال از تاریخ کاهش موقت قدرت، مجددا ً درخواست افزایش قدرت کند، یا برابر ارقامی که دیماندمتر نشان می دهد، بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد، در این صورت کلیه صورتحسابهاي صادره از زمان کاهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادي اصلاح و تعدیل خواهند شد.

5- مشترک چه زمانی میتواند درخواست بازگشت به قدرت اولیه نماید ؟

مشترك بعد از گذشت 5/1 سال و تا قبل از 9 سال در هر زمانی می تواند تقاضاي بازگشت به قدرت اولیه را بنماید.