مدیریت توزیع برق شهرستان ها

کد مطلب:  41
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

مدیریت توزیع برق شهرستان ها

مدیریت توزیع برق شهرستان

 

1- تقسیم وظایف ونظارت براجرای آن درکلیه واحدهای تحت سرپرستی وکنترل دقیق وپیشرفت کار براساس برنامه های تعیین شده .

2- پیش بینی وتهیه بودجه امور وارسال به موقع آن جهت تصویب .

3- ارائه گزارش آماری پیشرفت برنامه وفعالیتهای انجام شده از میزان تحقق اهداف و برنامه های مصوب منابع بودجه، تعیین کمبودها ومشکلات احتمالی ،ضعف دسترسی به اهداف وارائه پیشنهادات رفع تنگناهای مرتبط .

4- ارائه پیشنهادات جابجایی وارتقاء شغل کارکنان تحت سرپرستی .

5- حضوردرجلسات وگردهمائی های داخلی وخارج شرکت برحسب مورد.

6- نظارت و کنترل  حوادث ، اتفاقات وخاموشی ها در جهت کم کردن زمان خاموشی ها واتلاف انرژی وارائه راه حلها به منظور جلوگیری از تکرار آنها.

7- نظارت و کنترل  بررعایت کلیه ضوابط واصول ایمنی .

8- تایید وتصویب برنامه های آموزشی کارکنان (طرح جامع – نیاز سنجی ).

9- ارائه گزارش عملکرد کیفی وکمی حوزه تحت سرپرستی به مدیریت عامل بصورت     زمانبندی های تعیین شده .

10- نظارت و کنترل  و پیگیری مستمر برای وصول مطالبات از مشترکین با استفاده از دستورالعمل ها ونرم افزارهای موجود.

11- نظارت و رسیدگی سریع به شکایات مشترکین ومتقاضیان .

12- نظارت و کنترل  برنحوه برخورد وچگونگی همکاری با مشترکین ومتقاضیان برق از سوی واحدهای تابعه .

13- نظارت و کنترل  براجرای تعهدات پیمانکاران در چارچوب مفاد قراردادهای منعقده وانجام کنترل های لازم .

14 -تصویب کلیه دستور کارهاوحواله انبار براساس نیاز با رعایت قوانین ومقررات و  آیین نامه های شرکت .

15-انجام سایر وظایف محوله از طرف مافوق .