شرح وظایف معاونت مشترکین

کد مطلب:  203
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

شرح وظایف معاونت مشترکین

 

معاونت  فروش و خدمات مشترکین

                                                                                                 

1-        تقسیم وظائف و نظارت بر اجرای آن در کلیه واحدهای تحت سرپرستی

2-        نظارت بر عقد قراردادهای برق متقاضیان حوزه ستادی

3-        رسیدگی به اختلافات برق در مورد قراردادهای تامین برق و تعیین قراردادها و مقررات مربوط به جهت رفع اختلافات

4-        اقدام و پیگیری در تشکیل جلسات به موقع کمیسیون مصارف سنگین و همچنین کمیته تشخیص و قطع و وصل و شرکت مستمر در جلسات مربوط به تشخیص و درآمد

5-        رسیدگی به کلیه مسائل مربوط به تشخیص و وصول مطالبات و اعمال درست مقررات تامین برق

6-        مطالعه و بررسی ضوابط حاکم بر روابط شرکت و مشترکین و متقاضیان برق اعم از خانگی ، عمومی ، کشاورزی ، صنعتی ، عادی ، دولتی و رسیدگی به اصلاح وشفاف نمودن روابط

7-        نظارت بر کنترل اعلام شرائط و قراردادهای تنظیمی در مناطق مختلف ( مدیریت های اجرایی ) و انطباق آن با مقررات مورد عمل

8-        ارائه پیشنهاد در مورد تجدید نظر تعرفه ها و مقررات تامین برق و همکاری در زمینه فوق با سایر شرکتها ی توزیع نیروی برق

9-        بررسی و ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و رهنمود های لازم در انجام امور محوله

10-    مراجعه مستقیم به واحد های اجرایی به منظور حسن انجام وظائف و راهنمائی لازم

11-    اعلام شرائط تامین برق به متقاضیان و مکاتبات دیگر مشترکین در حد اختیارات تفویض شده

12-    مطالعه و بررسی کلیه نامه ها ی وارده به دفتر فروش و خدمات مشترکین و ارجاع کار به واحدهای ذیربط

13-    نظارت بر اجرای چگونگی نرخ و اعمال کد مناسب تعرفه های برق

14-    نظارت بر نحوه اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برق برای کلیه مصارف

15-    نظارت و رسیدگی اعتراض های مشترکین در رابطه با تعرفه های برق و صورت حسابهای صادره

16-    نظارت و رسیدگی بر تهیه گردش کار واحدهای اجرایی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن

17-    نظارت و بررسی فعالیت های اصلاحات و تغییرات انشعابات دیماندی و نظارت مستمر عملکرد وصول مطالبات در سطح شرکت

18-    حضور در جلسات و گرهمایی های داخل و خارج شرکت بر حسب وظائف محوله

19-    اجرای کلیه مفاد مندرج در قالب کنترل های عملیاتی حوزه HSE

20-    انجام سایر وظائف از طرف مافوق