نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انواع لوازم و تجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق

شماره : 1400-03

تاریخ ایجاد پست : 1400/6/28 07:55:21

مهلت دریافت سند : 1400/6/24

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/6/29

تاریخ پایان : 1400/6/23

لوازم