نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 1800 اصله پایه بتنی 9/400 تیپ گرد پیش تنیده

شماره : 1400-39

تاریخ ایجاد پست : 1400/4/14 14:05:33

مهلت دریافت سند : 1400/4/14

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/4/31

تاریخ پایان : 1400/4/14

خرید