نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید انواع کابل خودنگهدار

شماره : 1400-38

تاریخ ایجاد پست : 1400/4/14 08:14:15

مهلت دریافت سند : 1400/4/8

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/4/13

تاریخ پایان : 1400/4/7

خرید