رابط روابط عمومی مدیریت توزیع برق کبوداهنگ گزارش داد
 برگزاری مراسم مدیریت مصرف برق در روز جهانی کودک
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 غبار روبی گلزار شهدا
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 تقدیر از فرمانده پایگاه شهید هاشمی
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 برگزاری مسابقه فوتسال
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 همایش طلایه داران تبلیغ
Rss اخبار قبلی