روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 دیدار نوروزی مدیریت با فرماندار ،معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 دیدار نوروزی مدیریت توزیع برق شهرستان با همکاران
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 خاموشی به احترام زمین
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان ادارات شهرستان کبودراهنگ
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 تقدیر از بازنشستگان توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
Rss اخبار قبلی