انجام معاینات و آزمایشات ادواری طب کار برای کلیه پرسنل قراردادی و شرکتی ، شرکت توزیع برق استان همدان
کد مطلب:  376
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

معاونت منابع انسانی شرکت توزیع برق استان همدان ضمن اعلام خبر  مذکور اظهار داشتند در تمام بیماریها پیشگیری نتیجه بخش تر و کم هزینه تر از درمان است چرا که عموما عوارض و هزینه های درمان بار اقتصادی سنگینی را بر بیمار و سیستم درمانی کشور وارد می کند و یکی از مهمترین راهکارهای تشخیصی و پیشگیرانه در مورد بیماریها انجام چکاپ یا آزمایشهای دوره ای است که لازم است در تناوب های زمانی مشخص  انجام شود.

ایشان ضمن تشکر از همکاری مدیران و کارکنان محترم در انجام مطلوب این معاینات با ذکر اینکه دیابت به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای جوامع  امروزی می باشد و افزود: بیماری قند خون یا دیابت از بیماری هایی است که می توان با مراجعه به موقع و انجام آزمایش های دوره ای و تشخیص مناسب از عوارض آن پیشگیری کرد و هزینه های کمتری برای درمان آن پرداخت به همین منظور و در جهت اجرای ماده 92 قانون کار ، ماده 10 و تبصره 2 و ماده 76 قانون تامین اجتماعی و ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان و همچنین بدلیل افزایش یکی از  معیارهای  تعیین میزان پیشرفت اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع معاینات دوره ای بطور سالیانه از کارکنان شاغل در شرکت با عقد قرار داد با  یکی از مراکز تخصصی طب کار با اهداف ذیل در دی ماه سال 97 انجام گردید:

  1. فراهم نمودن زمینه اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و توانبخشی
  2. فراهم نمودن زمینه بررسی وضعیت فعلی و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی
  3. افزایش آگاهی کارکنان از وضعیت جسمی و روانی خود
  4. کاهش حوادث شغلی و هزینه های درمانی
  5. فراهم نمودن بستر شناسائی عوامل زیان آور شغلی و تلاش در جهت حذف و یا کاهش موارد شناسایی شده
  6. فراهم نمودن زمینه انجام امور درمانی بموقع و ممانعت از پیشرفت بیماری ها

 

همچنین ایشان افزودند ازمایشات بمدت 27 روز کاری در کلیه واحد ها در سطح استان برای نیرو های قرار دادی و نیروهای شرکتی انجام گردید و آزمایشات مختلف برای کلیه همکاران صورت پذیرفت که نتایج اولیه به همکاران محترم تحویل و نتایج تحلیلی با هدف ارتقاء سلامت کامل کارکنان در قالب ارجاع احتمالی به مراکز درمانی ذیربط در اسرع وقت انجام خواهد شد.

معاونت منابع انسانی شرکت توزیع برق استان همدان ضمن اعلام خبر مذکور اظهار داشتند در تمام بیماریها پیشگیری نتیجه بخش تر و کم هزینه تر از درمان است چرا که عموما عوارض و هزینه های درمان بار اقتصادی سنگینی را بر بیمار و سیستم درمانی کشور وارد می کند و یکی از مهمترین راهکارهای تشخیصی و پیشگیرانه در مورد بیماریها انجام چکاپ یا آزمایشهای دوره ای است که لازم است در تناوب های زمانی مشخص انجام شود.

ایشان ضمن تشکر از همکاری مدیران و کارکنان محترم در انجام مطلوب این معاینات با ذکر اینکه دیابت به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای جوامع  امروزی می باشد و افزود: بیماری قند خون یا دیابت از بیماری هایی است که می توان با مراجعه به موقع و انجام آزمایش های دوره ای و تشخیص مناسب از عوارض آن پیشگیری کرد و هزینه های کمتری برای درمان آن پرداخت به همین منظور و در جهت اجرای ماده 92 قانون کار ، ماده 10 و تبصره 2 و ماده 76 قانون تامین اجتماعی و ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان و همچنین بدلیل افزایش یکی از معیارهای تعیین میزان پیشرفت اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع معاینات دوره ای بطور سالیانه از کارکنان شاغل در شرکت با عقد قرار داد با یکی از مراکز تخصصی طب کار با اهداف ذیل در دی ماه سال 97 انجام گردید:

1. فراهم نمودن زمینه اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و توانبخشی

2. فراهم نمودن زمینه بررسی وضعیت فعلی و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی

3. افزایش آگاهی کارکنان از وضعیت جسمی و روانی خود

4. کاهش حوادث شغلی و هزینه های درمانی

5. فراهم نمودن بستر شناسائی عوامل زیان آور شغلی و تلاش در جهت حذف و یا کاهش موارد شناسایی شده

6. فراهم نمودن زمینه انجام امور درمانی بموقع و ممانعت از پیشرفت بیماری ها

همچنین ایشان افزودند ازمایشات بمدت 27 روز کاری در کلیه واحد ها در سطح استان برای نیرو های قرار دادی و نیروهای شرکتی انجام گردید و آزمایشات مختلف برای کلیه همکاران صورت پذیرفت که نتایج اولیه به همکاران محترم تحویل و نتایج تحلیلی با هدف ارتقاء سلامت کامل کارکنان در قالب ارجاع احتمالی به مراکز درمانی ذیربط در اسرع وقت انجام خواهد شد.