اصناف
کد مطلب:  148
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اصناف
۱. سيمهاي برق خطوط هوايي موجود در داخل و خارج شهر فاقد روكش هستند.
۲- شبكه هاي هوايي توزيع برق به ۲ دسته طبقه بندي مي شوند : 
شبكه هوايي فشار ضعيف : خطوطي هستند كه داراي ولتاژ كمتر از ۱۰۰۰ ولت هستند .
شبكه هوايي فشار متوسط : خطوطي هستند كه داراي ولتاژ بالاتر از ۱۰۰۰ ولت مي باشند . اين خطوط به ۲ دسته ۱۱۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ ولت تقسيم بندي مي شوند.
۳- كليه خطوط هوايي توزيع برق طبق تصويب نامه شماره ۲۹۰۵۲ وزارت نيرو داراي حريم مشخص و تعريف شده هستند .بر همين اساس جهت توضيح حريم خطوط نياز به آشنايي با تعاريف زير مي باشد :
محور خط : خطي است فرضي رابط بين مراكز پايه هاي برق در طول خطوط هوايي نيروي برق 
مسير خط : نواري است روي زمين و به موازات محور خط كه حد خارجي دو طرف آن تصوير هاديهاي ( سيمهاي )جانبي خط روي زمين مي باشد. 
حريم شبكه برق به حداقل فاصله و محدوده تعيين شده در نزديكي خطوط توزيع برق كه ايجاد هر گونه تاسيسات و يا اجراي عمليات در آن محدوده ممنوع و خطرناك بوده و موجب بروز حادثه و تحميل خسارت مادي و انساني و تخريب تاسيسات توزيع برق خواهد شد.حريم شبكه هاي برق گفته مي شود.بر همين مبنا خطوط توزيع برق داراي دو نوع حريم به شرح زير مي باشند :
حريم درجه يك : دو نوار در طرفين مسير خط و متصل به آن كه عرض هر كدام را حريم درجه يك مي گويند. در مسير و حريم درجه يك اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه آبياري ، مشروط بر اين كه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد بلامانع خواهد بود .
حريم درجه دو : دو نوار در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن كه فاصله افقي حد خارجي آن از محور خط را حريم درجه ۲ مي ناميم . در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد .

ولتاژ اسمي خطوط هوايي

حريم درجه يك

حريم درجه دو

فشار ضعيف ( كمتر از يكهزار ولت )

۵۰/۱ متر

-

( از ۱۰۰۰ تا ۲۰ هزار ولت ) فشار متوسط

۳ متر

۵ متر

۴- حداقل ارتفاع سيم شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط از سطح زمين عبارتند از : 
شبكه هوايي فشار ضعيف ۵/۶ متر و شبكه هوايي فشار متوسط ۵/۷ متر از سطح زمين ارتفاع دارند.لذا احداث هر گونه تاسيسات يا خاكريز كه موجب كاهش ارتفاع سيمهاي شبكه از سطح قابل استقرار بوجود آمده بشود ممنوع و خطرناك مي باشد.