پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

نام
 
نام خانوادگی
 
شماره تماس
 
ایمیل
 
آدرس
 
تا چه اندازه از کیفیت خدمت مذکور رضایت دارید؟
زیاد  متوسط  کم   
تا چه حد از تسهیل در ارائه خدمت مذکور رضایت دارید؟
زیاد  متوسط  کم   
تا چه اندازه از روشنایی معابر شهر رضایت دارید؟
زیاد  متوسط  کم   
تا چه اندازه از اقدامات شرکت در مورد مسائل برق رضایت دارید؟
زیاد  متوسط  ضعیف   
لطفا پیشنهاد،انتقاد،نظرات و راهکارهای خود را درج و ارسال نمائید. *
 
تا چه اندازه از اطلاع رسانی در مورد مسائل برق رضایت دارید؟
زیاد  متوسط  کم